Servicevoorwaarden

servicevoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

1.  Preambule

De naamloze vennootschappen CITYMO (RPM Brussel - 0416.911.245), NOUVELLES GALERIES DU BOULEVARD ANSPACH (RPM Brussel - 0424.839.709) en TOLEDA INVEST (RPM Brussel - 0416.300. 640) (hierna samen de "Vennootschap" genoemd, zonder dat er tussen hen een hoofdelijke verhouding bestaat) richten op de website ... (hierna de "Site" genoemd) een marktplaats op (hierna de "Marktplaats" genoemd) die grote kopers (hierna "Kopers" of "U" genoemd), na registratie, in staat stelt om via haar tussenpersoon professionele Verkopers, eveneens geregistreerd op de Site (hierna de "Verkoper" genoemd), in contact te brengen met het oog op de aankoop van nieuwe producten (hierna de "Producten" genoemd) die tegen een vaste prijs worden aangeboden.

De toegang tot en het gebruik van de website: ...en de bijbehorende diensten (samen de "Diensten") zijn onderworpen aan de geldende Belgische wetgeving en aan de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "Algemene Gebruiksvoorwaarden" of "AVG").

Door verder te surfen op de Site wordt elke Koper-gebruiker geacht deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

2.  Definities

In deze Voorwaarden hebben woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:

"Koper" betekent elke consument, natuurlijke persoon van wettelijke leeftijd en verantwoordelijkheid die een transactie aangaat met de Verkoper op de Marktplaats.

"Centrum" betekent het winkelcentrum City 2, De Munt, Westland of Galeries Anspach in 1000 Brussel.

"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"AGRE Groep": verwijst naar de vennootschappen verbonden met AG REAL ESTATE N.V. (RPM Brussel - 0403.231.968), in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

"Marktplaats": verwijst naar het technische platform dat de verbinding mogelijk maakt tussen de Verkoper en de Koper voor de online aankoop/verkoop van Producten.

"Onderneming": verwijst naar de naamloze vennootschappen CITYMO (RPM Brussel - 0416.911.245), NOUVELLES GALERIES DU BOULEVARD ANSPACH (RPM Brussel - 0424.839.709) of TOLEDA INVEST (RPM Brussel - 0416.300.640), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kunstlaan 58, 1000 Brussel.

"Site": verwijst naar de inhoud van de website ...

"Gebruiker(s)": verwijst naar één (of alle) gebruiker(s) van de Marktplaats, d.w.z. de Koper.

De termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar het Bedrijf.

De "Diensten" verwijzen naar de diensten verbonden aan de Site en toegankelijk vanaf een vaste of mobiele terminal, die de Gebruikers toelaten om

- informatie te raadplegen over de producten van de winkels van het Centrum

- producten te kopen op de Marktplaats

- zich te abonneren op de nieuwsbrief van het Centrum,

"Verkoper": een rechtspersoon, handelend in het kader van zijn gebruikelijke beroepsactiviteit, die via de Marktplaats Producten of diensten aan Kopers aanbiedt.

 

3.  Beschrijving van de Diensten

De Dienst bestaat uit een geheel van instrumenten waarmee Kopers zich op de Site kunnen inschrijven, contact kunnen leggen met Verkopers om bestellingen van Producten te plaatsen, de prijs van de Producten kunnen betalen en betalingen kunnen verrichten.

De Onderneming is in geen geval (door)verkoper van de Producten die door de Verkopers via de Marktplaats worden aangeboden.

In geval van niet-naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden behoudt de ondernemer zich het recht voor om de toegang tot de dienst voor de betrokken koper tijdelijk of definitief te onderbreken.

Elke koper verbindt zich ertoe te goeder trouw aankopen te doen.

 

4.  Toegang tot de Diensten

Met uitzondering van de verbindingskosten is de toegang tot de Marktplaats gratis en zonder voorafgaande registratie- of abonnementskosten.

De uitrusting (computer, laptop, smartphone, tablet, software, telecommunicatiemiddelen, enz.) die toegang geeft tot de Marktplaats is uitsluitend ten laste van de Koper, evenals de communicatiekosten die het gebruik ervan met zich meebrengt.

De toegang tot de Dienst door Kopers is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik.

Door verder te surfen op de Site worden alle Kopers geacht deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

. Bij het aanmaken van een klantenrekening wordt de Koper gevraagd om een login en een paswoord. De identificatiemiddelen (het e-mailadres en het bijgevoegde wachtwoord) beveiligen de identificatie van de Koper op de Site. De Koper is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn identificatiemiddelen die toegang geven tot de Marktplaats en in het bijzonder zijn wachtwoord. De Koper is als enige verantwoordelijk voor alle handelingen die in zijn naam worden verricht als gevolg van het gebruik van zijn identificatiemiddelen. De bekendmaking van zijn identificatiegegevens door de Koper aan derden is niet toegestaan.

In geval van verlies, verduistering of frauduleus gebruik van de login en/of het wachtwoord van de Koper, verbindt de Koper zich ertoe de klantendienst van het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te brengen.

De Site en de persoonlijke gegevens van de Kopers zijn onderworpen aan de bepalingen van ons vertrouwelijkheidsbeleid dat HIER toegankelijk is.

De aankopen door Kopers op de Marktplaats zijn onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden die onderaan de pagina toegankelijk zijn.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Site, of delen daarvan, met inbegrip van de aankooptunnel, te beperken tot alleen die Kopers die zich hebben geregistreerd door een klantenaccount (hierna "Klantenaccount") aan te maken op de Site.

 

5.  Verplichtingen van de Gebruiker

Bij het gebruik van de Diensten verbindt de Koper zich ertoe om :

- de Site, de inhoud ervan en de Diensten niet te gebruiken voor doeleinden die onrechtmatig of onverenigbaar zijn met het hoofddoel ervan;

- de geldende wetten na te leven, de rechten van derden en de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te respecteren;

- geen e-mailadressen of contactgegevens van andere personen te verstrekken zonder hun voorafgaande toestemming;

- zich loyaal te gedragen tegenover de vennootschap en alle entiteiten van de AGRE-groep;

- de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Vennootschap en/of de Verkopers geleverde inhoud van de Site te respecteren;

- nauwkeurige persoonsgegevens en alle informatie die nodig is voor toegang tot de Marktplaats te verstrekken en deze informatie regelmatig bij te werken.

 

6.  Intellectueel eigendom

De merken van de AGRE Groep en met name het merk van het Centrum, de logo's, de grafieken, de tekeningen, de foto's, de animaties, de video's en de teksten op de site zijn het exclusieve eigendom van de Vennootschap of van hun respectieve houders, voor de gehele duur van de bescherming van het auteursrecht en voor de gehele wereld, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap of van haar partners, op straffe van gerechtelijke vervolging. Hetzelfde geldt voor foto's, video's, teksten en andere elementen die toebehoren aan de Verkopers.

In het bijzonder is het de Gebruiker verboden om de pagina's van de Site of elk ander element van de Site (software, beeld of geluid, enz.), evenals de computercodes van de elementen die er deel van uitmaken, te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, uit te zenden, te verzenden, commercieel te exploiteren en/of te verspreiden, op welke manier en om welke reden dan ook.

 

7.  Beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen buiten de grenzen van ons controle- en beheersysteem, raden wij u aan software-instrumenten op uw computer te installeren die de bescherming van de overdracht/ontvangst van netwerkgegevens garanderen (zoals up-to-date antivirussystemen), vertrouwelijke en originele wachtwoorden te gebruiken die specifiek zijn voor de Site, en ervoor te zorgen dat uw internetprovider de nodige maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de overdracht van netwerkgegevens te garanderen (bijvoorbeeld door middel van firewalls en antispamfilters).

 

8.  Aansprakelijkheid

De Koper is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn gebruik van de Diensten.

Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten of uit de onbeschikbaarheid van de Diensten, en met name voor exploitatieverlies, economisch verlies (met inbegrip van, zonder beperking, het verlies van inkomsten, winsten, contracten, zakenpartners of verwachte besparingen). Zij is evenmin aansprakelijk voor feiten die aan een derde kunnen worden toegeschreven aan de Dienst.

De Koper wordt verzocht kennis te nemen van de technische kenmerken van de Producten alvorens een bestelling te plaatsen. 
Elke klacht met betrekking tot de opmerkingen in de beschrijving van de Producten wordt doorverwezen naar de aangewezen Verkoper, die hiervoor de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid op zich neemt. 
 

De Onderneming treedt op als verkoopbemiddelaar in de relatie tussen de Verkopers en de Kopers. Daarom is het Bedrijf niet aansprakelijk voor een verkoop tussen de Verkoper en de Koper via de Marktplaats.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren, de onmogelijkheid van toegang of slechte gebruiksomstandigheden van de Marktplaats als gevolg van ongeschikte apparatuur, interne storingen van de toegangsprovider van de gebruiker, congestie van het internetnetwerk, onderbrekingen, vertragingen of het niet beschikbaar zijn van de Marktplaats als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, onderbrekingen van het internetnetwerk, technische storingen, overmacht of de handeling van een derde.
De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld en er kan geen schadevergoeding worden geëist voor vertragingen in de beschikbaarheid van de door de Verkopers verkochte Producten.

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op de Marktplaats.

 

9.  Werking van de Diensten

Om de Diensten te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker beschikken over de apparatuur, software en instellingen die nodig zijn voor de goede werking van de Diensten: de meest recente versie van de internetbrowser, activering van Java-scriptfuncties, ontvangst van sessiecookies en acceptatie van de weergave van "pop-up"-vensters.

Voor een volledig gebruik van de Diensten moet u beschikken over actuele Adobe Flash-software (te downloaden van www.adobe.com). Afhankelijk van uw netwerkconfiguratie (achter een firewall of een proxy) is het mogelijk dat de verbinding met onze Site niet mogelijk is.

De Gebruiker moet beschikken over de vaardigheden, hardware en software die nodig zijn om het internet of, indien van toepassing, internetdiensten te gebruiken en erkent dat de kenmerken en beperkingen van het internet de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdracht via het internet niet garanderen.

De Onderneming garandeert niet dat de Diensten bruikbaar zijn als de Gebruiker zogenaamde "pop-up killer" software gebruikt die het verschijnen van reclamevensters voorkomt. In dat geval moet deze functie worden uitgeschakeld voordat de Diensten worden gebruikt om er gebruik van te kunnen maken.

De Onderneming garandeert niet dat de Diensten bruikbaar zijn als de internetprovider van de Gebruiker de Dienst niet levert.

De Vennootschap verbindt zich ertoe alle haar ter beschikking staande middelen te gebruiken om een kwalitatieve toegang tot de Site te verzekeren en deze beschikbaar te stellen. De toegang tot de Site kan echter van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken, opgeschort of gewijzigd, met name voor onderhoud, updates of technische verbeteringen, of om de inhoud en/of de presentatie te wijzigen, zonder dat de Vennootschap hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

 

10. Links naar sites van derden

De Vennootschap heeft geen controle over externe sites en bronnen (sites van derden of mobiele applicaties, sociale netwerken, enz.) waarnaar de op de Site toegankelijke hyperlinks (de "Externe Sites") verwijzen. Zij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het aanbieden van links naar Externe Sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud, reclame, producten, functies, diensten of enig ander element dat op of via deze Externe Sites beschikbaar is en waarvan zij niet vooraf en daadwerkelijk op de hoogte is gesteld door middel van een kennisgeving van hun kennelijk ongeoorloofde aard.

Elk probleem in verband met een link moet worden voorgelegd aan de beheerder of webmaster van de site in kwestie. Tevens wordt eraan herinnerd dat de raadpleging en/of het gebruik van deze bronnen en externe sites onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

Ten slotte, indien in het kader van een opzoeking op de Site of het gebruik van de Diensten, het resultaat van deze opzoeking de Gebruiker leidt naar sites, pagina's of forums waarvan de titel en/of de inhoud een schending van de Belgische wet inhouden, wordt de Gebruiker verzocht zijn raadpleging van de betrokken site te onderbreken op het risico dat zijn verantwoordelijkheid in het tegengestelde geval wordt aangegaan, waarbij die van de Vennootschap wordt uitgesloten.

 

11. Links naar onze site vanaf sites van derden

Elke Gebruiker mag een link naar onze Site creëren vanaf zijn eigen website of een document dat hij heeft gecreëerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming, op voorwaarde dat deze link de Site en zijn imago, de Onderneming en haar imago of de partners van de Onderneming niet schaadt.

Bovendien houdt een dergelijke link geen enkele goedkeuring door de Vennootschap in van de inhoud, producten of diensten op de website van de derde.

In het geval dat een doorlink naar onze Site wordt ingevoegd in een website van een derde waarvan de inhoud een inbreuk vormt op de Belgische wetgeving, of op enigerlei wijze de diensten en merken van de Vennootschap of haar partners in diskrediet zou kunnen brengen, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om van de Gebruiker te eisen dat hij de doorlink van zijn site verwijdert.

In elk geval is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor de website van een derde waarin hij een link naar onze Site invoert.

 

12. wijzigingen van de diensten en de algemene gebruiksvoorwaarden

De Onderneming behoudt zich het recht voor om op elk moment de Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken en/of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke wijzigingen.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen of bij te werken. Indien nodig zal de gebruiker worden gevraagd de nieuwe TOS te valideren. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden van de Diensten, verzoeken wij u de Diensten niet te gebruiken.

 

13.  Gedeeltelijke nietigheid

Als een bepaling van deze GBV geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard onder de toepasselijke wetgeving, zal de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

In een dergelijk geval zal elk van de partijen zich inspannen om onverwijld en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende clausule voor de ongeldige of niet-afdwingbare clausule, die voor zover mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weerspiegelt en waarvan de economische gevolgen identiek zijn of zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke clausule liggen.

 

14. Toepasselijk recht - Jurisdictie

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid of uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Brussel.

Voor elke vraag met betrekking tot het gebruik van de Diensten, kunt u contact opnemen met de Onderneming per post gericht aan click2Shop, Winkelcentrum City2 Nieuwstraat 123, Boite 402, 1000 Brussel of per e-mail: info@click2shopbrussels.be