Verkoopoorwaarden

Verkoopoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


 Artikel 1 - Preambule

De naamloze vennootschappen CITYMO (RPM Brussel - 0416.911.245), NOUVELLES GALERIES DU BOULEVARD ANSPACH (RPM Brussel - 0424.839.709) en TOLEDA INVEST (RPM Brussel - 0416.300.640) (hierna samen "de Operator" genoemd, zonder dat er tussen hen een hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat) stellen op de website www.click2shopbrussels. be (hierna "de Site" genoemd) een marktplaats (hierna "de Marktplaats" genoemd) waar particulieren die handelen in hun persoonlijke hoedanigheid van consument (hierna "Kopers", "uw", "uw" genoemd) in contact kunnen worden gebracht met professionele verkopers met een fysiek verkooppunt in het Winkelcentrum (hierna "Verkopers" genoemd) met het oog op de aankoop van nieuwe producten (hierna "de Producten" genoemd) die tegen een vaste prijs worden aangeboden.

In deze context, en overeenkomstig de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Marktplaats die onderaan de pagina toegankelijk zijn, wordt eraan herinnerd dat de Beheerder slechts optreedt als een eenvoudige technische tussenpersoon.

 

Artikel 2 - Definitie

- Koper": elke natuurlijke persoon van wettelijke leeftijd en verantwoordelijkheid, die garandeert een consument te zijn, die toegang heeft tot de Marktplaats en een Bestelling van Producten plaatst bij een Verkoper.

 

- Winkelcentrum": betekent de winkelcentra City 2, The Mint, Westland of Galeries Anspach, alle drie gelegen in 1000 Brussel.

 

- Bestelling": betekent de aankoop van een Product van een of meer Verkopers door een Koper via de Marktplaats.

 

ï "Klantenrekening": de door de Koper op de Marktplaats geopende rekening waarmee hij een Product bij een Verkoper kan bestellen. Toegang tot de Account wordt verkregen via de Identificatiegegevens van de Koper.

 

"Algemene Verkoopvoorwaarden Marktplaats" of "Marktplaats AV": verwijst naar de onderhavige contractuele voorwaarden die de verkoop van Producten door Verkopers aan Kopers regelen. Deze Marktplaatsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de Marktplaats en kunnen worden aangevuld met de specifieke voorwaarden van de Verkoper.

 

- Algemene Gebruiksvoorwaarden" of "AV": verwijst naar de contractuele voorwaarden die op de homepage van de Marktplaats beschikbaar worden gesteld om het gebruik van de Marktplaats door elke Gebruiker te regelen.  

 

"Specifieke Verkoopvoorwaarden van de Verkoper" (of "Specifieke AV van de Verkoper"): betekent het contract dat de transactie tussen de Koper en de Verkoper regelt, verstrekt door de Verkoper, als aanvulling op deze AV van de Marktplaats.

 

"Fysieke Verkoopruimte": betekent het fysieke verkooppunt gelegen in het Winkelcentrum waarvan de Verkoper profiteert krachtens de voorwaarden van de huurovereenkomst of het huurcontract in de ruimste zin van het woord dat hem verbindt met de Exploitant.

 

ï"Identifiers": betekent het e-mailadres en wachtwoord van de Koper, die nodig zijn om toegang te krijgen tot zijn Klantenaccount op de Marktplaats.

 

ï"Marktplaats": het internetplatform dat toegankelijk is op

www.click2shopbrussels.be. De Marktplaats omvat alle webpagina's, diensten en functies die aan de Gebruikers worden aangeboden.

 

- ï "Partijen": zowel de Koper als de Verkoper.

 

ï "Payment Service Provider" of "PSP": de onderneming, die een banklicentie bezit, die via de Operator betalingsdiensten aan Verkopers verleent om hen in staat te stellen betalingen van Kopers te innen. De Payment Service Provider van de Operator is STRIPE, waarvan de commerciële voorwaarden hier beschikbaar zijn: https://stripe.com/en-fr/ssa.

 

"Producten": alle producten die door de Verkoper via de Marktplaats aan de Koper worden aangeboden.

 "Gebruiker": elke persoon die toegang heeft tot de Marktplaats en erop surft, ongeacht of hij een Verkoper, een Koper of een gewone internetgebruiker is.

"Verkoper": verwijst naar de Verkopers die de Overeenkomst hebben afgesloten, die over een fysieke verkoopruimte in het Winkelcentrum beschikken en waarvan de Producten op de Marktplaats staan vermeld.


 

Artikel 3 - Doel

Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van de Marktplaats (hierna "AV van de Marktplaats" genoemd) is het vastleggen van de commerciële voorwaarden die van toepassing zijn op de bemiddelingsdienst van de Operator en incidenteel het harmoniseren van het commerciële beleid van de Verkopers.

Ze zijn van toepassing op elke Productbestelling die een Koper via de Marktplaats bij een Verkoper plaatst.

De AV zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde op initiatief van de Operator worden gewijzigd of aangepast. Er wordt echter gespecificeerd dat de toepasselijke AV de AV zijn die van kracht zijn op de dag dat de Bestelling wordt geplaatst, zoals aanvaard door de Koper. De AV moeten door de Koper worden aanvaard op het moment van elke bestelling van een Product op de Marktplaats.

Wijzigingen in deze AV zijn dus niet van toepassing op bestellingen van reeds geplaatste Producten.

Deze AV kunnen, indien nodig, worden aangevuld door de specifieke Algemene Verkoopvoorwaarden van de Verkoper, met name wat betreft de voorwaarden voor het retourneren van een Product en de eventuele commerciële garanties die door de Verkoper worden toegekend, onder voorbehoud van naleving van deze AV.


 

Artikel 4 - Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

Elke op de Marktplaats geplaatste Bestelling impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden "Marktplaats" ("Marktplaats" AV) en, indien van toepassing, de specifieke AV van de Verkoper waarop de Bestelling betrekking heeft.

De Koper dient deze Marktplaatsvoorwaarden en de specifieke voorwaarden van de Verkoper zorgvuldig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een op de Marktplaats geplaatste Bestelling van een Product.

Naar deze Marktplaatsvoorwaarden en de specifieke voorwaarden van de Verkoper wordt onderaan elke Marktplaats-pagina verwezen door middel van een link en deze moeten worden gelezen en aanvaard alvorens de Bestelling te plaatsen. De Koper wordt verzocht de Algemene Voorwaarden van de Marktplaats en de specifieke Algemene Voorwaarden van de Verkoper zorgvuldig te lezen, te downloaden en af te drukken en er een kopie van te bewaren.

De Koper verbindt zich ertoe de Algemene Voorwaarden van de Marktplaats en de specifieke Algemene Voorwaarden van de Verkoper te lezen telkens hij een nieuwe Bestelling plaatst, waarvan de laatste versie van toepassing is op elke nieuwe Bestelling van een Product.

Door een Bestelling te plaatsen, erkent de Koper dat hij de Algemene Voorwaarden van de Marktplaats en de specifieke Algemene Voorwaarden van de Verkoper zonder beperking of voorwaarde heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

 

Artikel 5 - Contractuele documenten

De onderhavige AV "Marktplaats" bestaan uit de volgende contractuele documenten:

ï Dit document,

ï Indien van toepassing, de specifieke contractuele bepalingen gepubliceerd door de Verkoper (de specifieke AV van de Verkoper).

Het is wel verstaan dat deze contractuele documenten elkaar verklaren. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de bepalingen van deze contractuele documenten, prevaleren zij echter in de volgorde waarin zij hierboven zijn opgesomd, waarbij het hoger geplaatste document prevaleert boven het lager geplaatste.
 

Artikel 6 - Toegankelijkheid van de Marktplaats

Om over te gaan tot de aankoop van Producten, indien van toepassing, heeft elke Koper de mogelijkheid om een Klantenaccount aan te maken, volgens de voorwaarden beschreven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden waarnaar onderaan elke pagina van de Marktplaats van de Website wordt verwezen, en om zich met zijn Identifiers te verbinden met de Website.


 Artikel 7 - Aangeboden Producten - Beschikbaarheid

De Koper kan een of meer Producten kiezen uit de verschillende categorieën die op de Marktplaats worden aangeboden.

In overeenstemming met de bepalingen van Boek VI van het Franse Wetboek van economisch recht kan de Koper, alvorens een Bestelling te plaatsen, de essentiële kenmerken van het (de) Product(en) die hij/zij op de Marktplaats wenst te bestellen, controleren door naar de productfiche van het gekozen artikel te gaan. De aanbiedingen worden ingevuld door de Verkopers, die als enige verantwoordelijk zijn voor de op het Product vermelde informatie.

Elke Verkoper verbindt zich ertoe de belangrijkste kenmerken van de Producten en de verplichte informatie die de Koper krachtens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen, zo duidelijk mogelijk weer te geven.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Marktplaats, zijn alle door de Verkoper verkochte Producten nieuw en in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving en de in België geldende normen.

De Verkoper garandeert over de nodige vergunningen te beschikken om de Producten die via de Marktplaats aan de Kopers worden aangeboden, te verkopen.

Alle informatie, beschrijvingen, prijzen en andere informatie over de Producten en/of diensten op de Marktplaats zijn van algemene aard. De Beheerder garandeert niet dat een op de Marktplaats vermeld Product en/of dienst beschikbaar of op voorraad is op de dag dat u het Winkelcentrum bezoekt.


 

Artikel 8 - Prijs

De verkoopprijs van elk Product wordt door de partner-verkoper op de Marktplaats aangegeven.

De op de Marktplaats vermelde prijzen zijn standaard in euro en zijn inclusief alle belastingen en gelden in België. De BTW wordt aangerekend tegen het tarief dat van toepassing is op het ogenblik dat de Bestelling wordt geplaatst. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan een invloed hebben op de prijs van de Producten vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe tarief.  

Productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Marktplaats.

De getoonde prijzen zijn exclusief leveringskosten, tenzij anders vermeld. De leveringskosten worden aan de Koper meegedeeld vóór de bevestiging van de Bestelling.  

De aangegeven prijzen zijn geldig, tenzij er sprake is van een grove fout. De geldende prijs is de prijs die op de Marktplaats wordt vermeld op de datum waarop de Bestelling door de Koper wordt geplaatst. Alleen deze prijs is geldig, met uitsluiting van elke andere verkoopprijs die eventueel op de sociale netwerken van het Winkelcentrum, zoals Facebook of Instagram, wordt vermeld.

Promotiecodes en kortingsbonnen die geldig zijn op de Site zijn niet geldig in de fysieke verkoopruimtes aanwezig in het Winkelcentrum en omgekeerd kunnen kortingsbonnen die geldig zijn in de fysieke verkoopruimte niet gebruikt worden op de Site, tenzij anders aangegeven.


 

 Artikel 9 - Producten bestellen

9.1. Aanmaken van een klantenrekening

Voor alle door de Koper geplaatste bestellingen hoeft geen klantenaccount te worden aangemaakt. Zodra een account is aangemaakt, heeft de Koper toegang tot zijn/haar Klantenaccount. Voorwaarde voor toegang tot dit Klantenaccount is dat de Koper zich identificeert met het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven bij het aanmaken van het account en het gekozen geheime en persoonlijke wachtwoord.

De Koper moet de Identifiers geheim houden voor alle derden en de vertrouwelijkheid ervan verzekeren door ze in geen enkele vorm bekend te maken. De Koper is dus verantwoordelijk voor het gebruik van de Identifiers en zorgt er respectievelijk voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de Marktplaats. In het algemeen is de Koper verantwoordelijk voor de toegang tot de Marktplaats via de Inloggegevens.

In het geval dat de Koper zich bewust wordt van frauduleuze toegang tot de Website, informeert hij de Operator. In geval van verlies of diefstal van zijn login en wachtwoord, gebruikt de Koper de ingestelde procedure om zijn wachtwoord te resetten.

Er mag slechts één account per persoon worden aangemaakt. In het geval dat de Marktplaats de aanmaak van meerdere accounts voor dezelfde persoon detecteert, behoudt de Beheerder zich het recht voor om, na contact met de Koper ter verificatie, deze accounts te verwijderen, evenals alle eerdere Bestellingen met betrekking tot deze accounts te annuleren.

De Koper verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de bij de Bestelling verstrekte informatie volledig, nauwkeurig en actueel is.

9.2 Bestellingen

Zodra het (de) Product(en) is (zijn) geselecteerd, dient de Koper te controleren of de inhoud van de Bestelling correct is (inclusief de prijs, hoeveelheid, onderdeelnummers en eventuele opties voor de Producten) alvorens deze te bevestigen.

Bijkomende transport-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten zullen aan de Koper worden meegedeeld tijdens het bestelproces.

De voorwaarden voor betaling, levering en uitvoering, de leveringsdatum en, in voorkomend geval, de procedures voor de behandeling van klachten zullen eveneens worden vermeld. De Site zal dus ten laatste tijdens het Orderproces aangeven of er eventuele leveringsbeperkingen gelden en welke betalingswijzen worden aanvaard.

De Bestelling is bindend voor de Koper zodra hij zijn betaling bevestigt door te klikken op "Betaling". Ter herinnering, het feit dat de Koper zijn Bestelling valideert, impliceert dat hij verplicht is de aangegeven totale prijs te betalen.

Elke Bestelling die via de Marktplaats wordt geplaatst, houdt in dat de Koper deze AV aanvaardt. De Bestelling wordt pas geldig en in aanmerking genomen wanneer de prijs volledig is betaald.

Na ontvangst van de Bestelling stuurt de Operator de Koper een e-mail ter bevestiging van de Bestelling met een samenvatting van de Bestelling en het Bestelnummer, en valideert vervolgens de Bestelling definitief door het versturen van een e-mail ter validatie van de Bestelling. Deze e-mails worden gestuurd naar het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn Klantenaccount.

De Koper kan de informatie met betrekking tot zijn/haar Bestelling raadplegen in de rubriek "Opvolging van Bestellingen" van zijn/haar Klantenaccount.  

De Operator informeert de Verkoper dat een Bestelling voor een of meer van zijn Producten is geplaatst door een Koper. De Verkoper beschikt over 5 werkuren, volgend op de ontvangen informatie, om de beschikbaarheid van de Producten te bevestigen en de Bestelling definitief te aanvaarden. Vervolgens informeert hij de Koper per e-mail over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de bestelde Producten, via de e-mail ter bevestiging of afwijzing van de Bestelling.

Indien de Verkoper de beschikbaarheid van de Producten bevestigt, is de koopovereenkomst definitief gesloten tussen de Koper en de Verkoper. Bij het aanklikken van de betalingsknop wordt de bankrekening van de Koper gedebiteerd voor het bedrag van de Bestelling. Indien het Product op het moment van de validatie van de bestelling door de Verkoper wordt aangegeven als niet beschikbaar, wordt het bedrag onmiddellijk terug gecrediteerd.  

Indien de Verkoper geen antwoord ontvangt betreffende de beschikbaarheid van de Producten binnen 48 werkuren na de kennisgeving van de Bestelling aan de Verkoper, wordt de Bestelling automatisch geannuleerd en wordt de bankrekening van de Koper gecrediteerd voor het bedrag van de Bestelling.

De Verkoper is als enige verantwoordelijk indien het Product niet beschikbaar is.

9.3. Datum van bestelling

De datum van de Bestelling is de datum waarop de Koper de bestelling plaatst. De op de Marktplaats aangegeven termijnen beginnen vanaf deze datum te lopen.

9.4. Beschikbaarheid van het (de) Product(en)

Als de Verkoper de beschikbaarheid van het Product bevestigt, wordt het Product beschikbaar gesteld aan de lopers van de Operator. Afhankelijk van de gekozen leveringswijze wordt het (de) Product(en) ter beschikking gesteld in de Infodesk van het City2 Shopping Center, in de winkel van de Verkoper of wordt het doorgegeven aan de leveringsdienst.  

In het algemeen verbindt de Verkoper zich ertoe te goeder trouw alle middelen in te zetten die nodig zijn om zijn verplichtingen na te komen door de Koper een kwalitatieve dienst te verlenen.


 

Artikel 10 - Aanspraken van de Koper

De Koper wordt geïnformeerd dat de verkoop van de Producten wordt uitgevoerd door de Verkopers.

Elke Koper heeft echter de mogelijkheid om contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper door een e-mail te sturen naar info@click2shopbrussels.be voor elke klacht betreffende de Producten en in het bijzonder in de volgende gevallen

- Product niet ontvangen: het Product is niet geleverd / beschikbaar gesteld aan de Koper;

- Product niet conform: het ontvangen Product komt niet overeen met het bestelde Product;

- Product met een verborgen gebrek: het ontvangen Product vertoont een niet-zichtbaar gebrek waardoor het niet geschikt is voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of waardoor dit gebruik zodanig wordt verminderd dat de Koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij het had gekend;

- Beschadigd Product: het ontvangen Product is gebroken of beschadigd.

 

In geval van een klacht wordt de Verkoper binnen achtenveertig (48) werkuren door de Operator op de hoogte gebracht en verbindt hij zich ertoe binnen tweeënzeventig (72) werkuren na kennisgeving van de klacht te antwoorden.

In elk geval zal elk geschil in verband met een Bestelling rechtstreeks worden beslecht tussen de Koper en de Verkoper, die de enige partijen zijn bij deze Marktplaats AV.

 

Artikel 11 - Herroepingsrecht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht beschikt de Koper over een termijn van veertien (15) dagen vanaf de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in ontvangst neemt, om zijn voornemen kenbaar te maken het Product dat hem niet bevalt, terug te zenden. In het geval van een bestelling van meerdere goederen die afzonderlijk worden geleverd of in het geval van een bestelling van een goed dat bestaat uit meerdere partijen of onderdelen waarvan de levering is gespreid, gaat de termijn in op de datum van ontvangst van het laatste goed of de laatste partij of het laatste onderdeel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen en overeenkomstig artikel VI.47 en volgende van het Wetboek van economisch recht en, meer bepaald, overeenkomstig artikel VI.49 van het Wetboek van economisch recht, moet de Koper zijn beslissing tot herroeping meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. brief per post, fax of e-mail naar het volgende e-mailadres: info@click2shopbrussels.be).

De Koper kan ook, maar is daartoe niet verplicht, gebruik maken van het herroepingsformulier in Bijlage 1.

De Koper heeft zijn herroepingsrecht binnen de bovengenoemde herroepingstermijn uitgeoefend indien hij de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van deze termijn verzendt.

Terugzendingen dienen in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, etc.) aan de receptie van het City2 Shopping Centre te geschieden in geval van click & collect aankopen of indien hij dit wenst. De Koper kan ook het retourformulier gebruiken dat zich in het pakket bevindt in geval van een levering. De Koper retourneert het (de) Product(en) onverwijld en in ieder geval binnen veertien (15) dagen na de mededeling van zijn beslissing de Bestelling te herroepen. Deze termijn wordt gerespecteerd indien de Koper het (de) Product(en) terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van 15 dagen. De Koper draagt enkel de verpakkingskosten voor de terugzending van de Producten.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel VI 50 van het Wetboek van economisch recht is de Verkoper verplicht alle voor het (de) Product(en) betaalde bedragen terug te betalen (onder voorbehoud van eventuele waardevermindering van het (de) Product(en)), met inbegrip, in voorkomend geval, van de leveringskosten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 30 dagen nadat hij in kennis is gesteld van de beslissing van de Koper om de bestelling te herroepen. De Verkoper zal de Koper een terugbetaling van de verschuldigde bedragen aanbieden via hetzelfde betaalmiddel dat de Koper bij het plaatsen van de Bestelling heeft gebruikt. In afwijking hiervan kan de Verkoper de Koper een ander terugbetalingsmiddel aanbieden dan het door de Koper gebruikte middel om de Bestelling te betalen, mits de Koper hiermee uitdrukkelijk instemt en op voorwaarde dat de terugbetaling voor de Koper geen kosten met zich meebrengt. De Verkoper is niet verplicht extra kosten te vergoeden indien de Koper uitdrukkelijk een andere leveringswijze heeft gekozen dan de aangeboden goedkopere standaard leveringswijze.

Overeenkomstig artikel VI 53 van het Wetboek van economisch recht is het herroepingsrecht met name niet van toepassing op de volgende producten van de Verkoper

Producten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Producten die gemaakt zijn volgens de specificaties van de Koper of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;
Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na levering door de Koper zijn ontzegeld;
Producten die na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen;
alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de Bestelling, waarvan de levering pas na dertig dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de Verkoper geen invloed heeft;
verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware die na levering zijn ontzegeld;
kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten voor dergelijke publicaties;
de levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper, die tevens heeft erkend dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest;
overeenkomsten voor weddenschappen en loterijen.

 

Bovendien kan de Koper die via de Marktplaats geneesmiddelen heeft besteld, zijn herroepingsrecht voor deze Producten niet uitoefenen.

De Producten mogen niet verder zijn gebruikt dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product vast te stellen.

In het bijzonder mogen de Producten niet langer gedragen zijn dan een eenvoudige pasbeurt, mogen ze niet gewassen of beschadigd zijn en moeten ze intact worden teruggestuurd met alle accessoires, handleidingen en andere documentatie. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke terugzending die niet aan de bovenstaande regels voldoet te weigeren of de waardevermindering van het (de) Product(en) te beoordelen.


 

Artikel 11 - Eigendomsoverdracht

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde Producten tot volledige betaling door de Koper.

De bovenstaande bepalingen verhinderen niet de overdracht aan de Koper, op het ogenblik van de fysieke bezitting door de Koper, of door een door de Koper aangewezen derde, andere dan de vervoerder, van de risico's van verlies of beschadiging van de Producten die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud, alsook van de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken.

 

Artikel 12 - Retourzendingen

Afgezien van het herroepingsrecht kan het Product worden teruggezonden, hetzij aan de receptie van het City2 Shopping Center in geval van een click & collect bestelling of indien de koper dit wenst, hetzij via de retourbon in het pakje in geval van levering, in geval van niet-conformiteit met de Bestelling of gebrek overeenkomstig de wettelijke bepalingen die meer in detail worden beschreven in artikel 15 van deze AV. In deze gevallen zal de Verkoper dit verzoek onderzoeken. Het Product moet in perfecte staat en in zijn originele verpakking worden teruggestuurd.


 

Artikel 13 - Betaling van de prijs  

De betaling gebeurt online door te klikken op de betaalknop van de Bestelling.

Ter herinnering, het feit dat de Koper zijn Bestelling valideert, houdt de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen.


13.1. Datum van betaling

Het bedrag van elke Bestelling wordt gedebiteerd op de dag dat de Bestelling wordt geplaatst.


13.2. Betalingswijzen

Alle betalingen via de Marktplaats worden beheerd door de Payment Service Provider (PSP) STRIPE, die daartoe gemachtigd is.

De Operator zal via zijn Payment Service Provider het bedrag van de Bestelling, bestaande uit de prijs van het (de) Product(en) en eventuele leveringskosten, namens de Verkoper(s) debiteren, zodra de Bestelling door de Verkoper(s) is bevestigd en is verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde bedragen aan elke Verkoper.

De Koper betaalt zijn Bestelling met de volgende betaalmiddelen:

- Met een kredietkaart: aanvaard worden: Bancontact, VISA, MASTERCARD;  

De voor de Bestelling gebruikte betaalkaart van de Koper moet uitgegeven zijn door een bank- of financiële instelling gevestigd in de Europese Unie.

De Koper erkent uitdrukkelijk dat hij het recht heeft de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken.

 

13.3 Veiligheid van betalingen

De betalingen op de Marktplaats zijn volledig beveiligd. Dankzij de technische kenmerken van de op de Website gebruikte coderingssoftware kunnen de door de Koper meegedeelde bankgegevens (bankkaartnummer, cryptogram en vervaldatum) niet door derden worden onderschept. Door zijn/haar bankgegevens mee te delen, aanvaardt de Koper bij voorbaat en onvoorwaardelijk dat de PSP de beveiligde transactie kan uitvoeren. Er wordt steeds toestemming gegeven om de rekening van de Koper te debiteren voor het bedrag van het gekochte Product zoals gefactureerd, alsook voor eventuele leveringskosten.

 

13.4 Anti-fraude controles

De Operator en Wishibam, in samenwerking met een dienstverlener naar keuze, hebben het recht om alle Bestellingen die op de Site zijn gevalideerd te controleren. In het kader van deze procedures kunnen de Operator en/of Wishibam de Koper vragen alle noodzakelijke documenten te verstrekken om zijn Bestelling te deblokkeren.

De validatie van de Bestelling door de Verkoper hangt af van de termijn waarbinnen de Koper de gevraagde documenten aan de dienstverlener zal meedelen. Noch de Verkoper, noch de Operator, noch Wishibam kunnen aansprakelijk worden gesteld indien de Koper weigert de gevraagde documenten te verstrekken.


 

Artikel 14 - Leveringen

De dienst van het ter beschikking stellen van de op de Marktplaats gekochte Producten wordt geleverd door de Operator.

Naar keuze van de Koper worden de op de Marktplaats gekochte Producten geleverd

ï bij het Click & Collect punt bij de receptie van het winkelcentrum CITY2 of in de winkel van de Verkoper indien deze mogelijkheid hem is aangeboden en hij deze heeft gevalideerd;

ï op het adres van zijn keuze in België of in een depot.

Elke Koper kan online, bij een deelnemende Verkoper, een in een winkel aanwezig Product kopen en het vervolgens gaan afhalen in de Click & Collect ruimte aan de receptie van het winkelcentrum CITY2 of in de boetiek van de verkoper indien deze mogelijkheid hem is aangeboden en hij deze heeft gevalideerd. De Click & Collect ruimte stelt de Koper in staat zijn bezoek voor te bereiden, zijn aankopen te groeperen en zijn wachttijd aan de kassa te verkorten.

Indien het (de) Product(en) beschikbaar is (zijn) in de winkel, wordt de Bestelling per e-mail aan de Koper bevestigd.

In geval van levering in een Click & Collect punt of in de winkel van de Verkoper, kan de Koper zijn bestelling afhalen op vertoon van zijn identiteitskaart binnen een termijn van minimaal vijf (5) werkuren vanaf de datum van validatie van de Bestelling.

In geval van levering aan huis of levering in een depot, worden de afgehaalde Producten in het fysieke verkooppunt van de Verkoper doorgegeven aan de leveringsdienst.

De Verkoper moet de koper een leveringsbon sturen voor het aangekochte Product. De Verkoper moet verplicht bij de levering van het Product een aankoopfactuur of elk ander document voegen dat de Koper in staat stelt zich eventueel op zijn garantie te beroepen.

De Verkoper verbindt zich ertoe alle nodige zorg te besteden aan de verpakking van de bestelde Producten om schade aan de Producten te vermijden.

De overdracht van de risico's op de Koper vindt plaats wanneer de Koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in ontvangst neemt.


 

 Artikel 15 - Garanties

Naast de commerciële garanties die de Verkoper kan bieden voor bepaalde Producten, geniet elke Koper "wettelijke" garanties, voor alle Producten, die hieronder worden gedetailleerd, overeenkomstig artikel VI.45 §1 12° van het Wetboek van Economisch Recht.


 

Artikel 15.1 Conformiteitsgarantie

Art. 1604 §1 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is verplicht aan de koper een zaak te leveren die met de overeenkomst overeenstemt.

 

Art. 1610 van het Burgerlijk Wetboek: "Indien de verkoper niet levert binnen de tussen de partijen overeengekomen termijn, kan de koper, naar zijn keuze, de ontbinding van de koop of de levering ervan aan hem vragen, indien de vertraging uitsluitend te wijten is aan de schuld van de verkoper".

 

Art. 1649ter van het Burgerlijk Wetboek: "§ 1. Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed slechts geacht met de overeenkomst in overeenstemming te zijn indien :

  1° het overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de hoedanigheden heeft van het goed dat de verkoper aan de consument heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model

 2° het geschikt is voor elk bijzonder door de consument beoogd gebruik dat de consument bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard

 3° het is geschikt voor de doeleinden waarvoor goederen van dezelfde soort gewoonlijk worden gebruikt

 (4) het de kwaliteit en de prestaties heeft die de consument, gelet op de aard van het goed en, in voorkomend geval, rekening houdend met de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering, publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken van het goed, redelijkerwijs mag verwachten.

 § 2. De verkoper is niet gebonden door de in § 1, 4° bedoelde openbare verklaringen indien hij aantoont

 - dat hij niet op de hoogte was van de betrokken verklaring en daarvan redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn,

 - dat de betrokken verklaring bij het sluiten van de overeenkomst is gecorrigeerd, of

 - dat de beslissing om het consumptiegoed te kopen niet door de verklaring kon worden beïnvloed.

 § 3. Het gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel indien de consument op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst het gebrek aan overeenstemming kende of redelijkerwijs niet kon ontkennen, of indien het gebrek aan overeenstemming zijn oorsprong vindt in door de consument geleverde materialen.

 § 4. Elk gebrek aan overeenstemming als gevolg van een verkeerde installatie van de consumptiegoederen wordt gelijkgesteld met een gebrek aan overeenstemming van de goederen wanneer de installatie deel uitmaakt van de koopovereenkomst van de goederen en door de verkoper of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

 Hetzelfde geldt wanneer de goederen, bestemd voor installatie door de consument, door hem worden geïnstalleerd en de gebrekkige installatie te wijten is aan een fout in de installatiehandleiding.


 

Artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek: "§ 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering.

De in lid 1 bedoelde termijn van twee jaar wordt opgeschort gedurende de tijd die nodig is om het goed te herstellen of te vervangen, of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument om tot een minnelijke schikking te komen.

 In afwijking van de eerste alinea kunnen de verkoper en de consument voor tweedehandsgoederen een termijn van minder dan twee jaar maar niet minder dan één jaar overeenkomen.

 § 2. De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument verplicht is de verkoper van het gebrek aan overeenstemming in kennis te stellen, maar deze termijn mag niet korter zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

 § 3 De vordering van de consument verjaart binnen een jaar na de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, maar deze termijn mag niet verstrijken vóór het einde van de in § 1 bedoelde termijn van twee jaar.

 § 4 Behoudens tegenbewijs wordt een gebrek aan overeenstemming dat zich binnen zes maanden na de levering van het goed manifesteert, vermoed te hebben bestaan op het tijdstip van levering, behalve wanneer dit vermoeden niet verenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, met name rekening houdend met de vraag of het een nieuw of een tweedehands goed betreft.

 § 1. De bepalingen van dit hoofdstuk betreffende de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed zijn van toepassing na de in § 1 bedoelde termijn van twee jaar.

 

Artikel 1649quinquies van het Burgerlijk Wetboek: "§ 1. Naast de eventuele schadevergoeding heeft de consument het recht om van de verkoper die aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming overeenkomstig artikel 1649quinquies, hetzij het herstel van het goed of de vervanging ervan, onder de in § 2 bepaalde voorwaarden, hetzij een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst, onder de in § 3 bepaalde voorwaarden te eisen.

 In voorkomend geval wordt echter rekening gehouden met de verergering van de schade die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de consument na het tijdstip waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft opgemerkt of had moeten opmerken.

 § 1. De consument heeft het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te verlangen, tenzij dit onmogelijk of buiten verhouding is. Elke reparatie of vervanging moet worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en zonder grote overlast voor de consument, rekening houdend met de aard van de goederen en het door de consument beoogde gebruik ervan.

 De in het vorige lid bedoelde kosten zijn de kosten die nodig zijn om de goederen in overeenstemming te brengen, met name de kosten van verzending van de goederen en de kosten van de werkzaamheden en materialen.

 Voor de toepassing van lid 1 wordt een methode van schadeloosstelling als onevenredig beschouwd indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, in vergelijking met de andere methode, onredelijk zijn, rekening houdend met :

 - de waarde die de goederen zouden hebben indien er geen gebrek aan overeenstemming was

 - het belang van het gebrek aan overeenstemming

 - of de alternatieve oplossing beschikbaar is zonder aanzienlijke overlast voor de consument.

 § 1. De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst te eisen :

 - indien hij geen recht heeft op herstel of vervanging van de goederen, of

 - indien de verkoper de goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder aanzienlijke overlast voor de consument heeft hersteld of vervangen.

 In afwijking van lid 1 kan de consument de overeenkomst niet ontbinden indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

 Voor de toepassing van lid 1 wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd met het gebruik dat de consument sinds de levering van de goederen heeft gemaakt.


 

De Verkoper is jegens de Koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van de levering van het Product en dat zich binnen twee jaar na de levering voordoet.

In geval van een gebrek aan overeenstemming kan de Koper de vervanging of de herstelling van het Product vragen, naar zijn keuze, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is. Een rechtsmiddel wordt als onevenredig beschouwd indien het voor de Verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met het alternatieve rechtsmiddel, onredelijk zijn gezien :

 - de waarde die het Product zou hebben indien er geen gebrek aan overeenstemming zou zijn

 - het belang van het gebrek aan overeenstemming

 - de vraag of de alternatieve oplossing kan worden toegepast zonder aanzienlijke overlast voor de Koper.

De Koper heeft het recht van de Verkoper een passende prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst te verlangen :

 - indien hij geen recht heeft op reparatie of vervanging van het Product, of

 - indien de Verkoper de reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder aanzienlijke overlast voor de Koper heeft uitgevoerd.

De Koper kan de overeenkomst niet ontbinden indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Elke terugbetaling aan de koper wordt verminderd om rekening te houden met het gebruik dat de koper sinds de levering van de goederen heeft gemaakt. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt een gebrek aan overeenstemming dat zich binnen zes maanden na de levering van het Product voordoet, geacht te hebben bestaan op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden niet verenigbaar is met de aard van het Product of de aard van het gebrek aan overeenstemming, met name rekening houdend met de vraag of het Product nieuw of tweedehands is.

 

Deze wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die de Verkoper eventueel op de Producten verleent.

Artikel 15.2 Garantie voor verborgen gebreken

De Verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte Product die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd was, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij ze zou hebben gekend (artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek).

Deze garantie laat de Koper die het bestaan van een verborgen gebrek kan bewijzen, de keuze tussen de terugbetaling van de prijs van het Product indien het wordt teruggezonden en de terugbetaling van een deel van de prijs, indien het Product niet wordt teruggezonden.

De vordering wegens verborgen gebreken moet door de Koper worden ingesteld binnen een korte termijn, afhankelijk van de aard van de verborgen gebreken en het gebruik van de plaats van verkoop. (Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek)


 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

BELANGRIJK

De Operator treedt op als louter tussenpersoon tussen de Verkoper en de Koper bij het plaatsen van een Bestelling van een Product op de Marktplaats. Aangezien de verkoop van de Producten uitsluitend plaatsvindt tussen de Verkoper en de Koper, kan de Operator niet aansprakelijk worden gesteld voor deze verkoop, die de Operator niet kan garanderen.

Voorts wordt gespecificeerd dat de Verkoper als enige aansprakelijk is voor eventuele directe schade die de Koper lijdt als gevolg van de bestelling of aankoop van Producten op de Marktplaats.

In elk geval is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot het bedrag, exclusief belasting, van de Producten die het geschil tussen de Partijen hebben veroorzaakt.


De Koper is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van de computerapparatuur en de internetverbinding waarmee hij toegang heeft tot de Marktplaats. Alleen de Koper is verantwoordelijk voor zijn (verkeerd) gebruik van de Website.

 

 

Artikel 17 - Overmacht (artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek)

De Verkoper is niet aansprakelijk indien de niet-nakoming of vertraging in de nakoming van een van zijn in deze AV beschreven verplichtingen te wijten is aan overmacht.

Overmacht in contractuele aangelegenheden doet zich voor wanneer een gebeurtenis buiten de wil van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van het sluiten van het contract en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, de schuldenaar verhindert zijn verplichting na te komen.

Indien de belemmering tijdelijk is, wordt de uitvoering van de verbintenis opgeschort. Indien de belemmering definitief is, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zijn de partijen van hun verplichtingen bevrijd.

In dit verband is de verkoper met name niet aansprakelijk in geval van een aanval van computerhackers, het niet beschikbaar zijn van materialen, voorraden, reserveonderdelen, persoonlijke of andere uitrusting, onderbreking van elektronische communicatienetwerken, of een geval van staking, lock-out, brand, overstroming, epidemie, pandemie, oproer, enz, pandemie, oproer, oorlog, tekort aan brandstof, energie, vervoer, materialen of producten die nodig zijn voor de productie van de verkoper, alsmede in geval van elke omstandigheid of gebeurtenis buiten de wil van de verkoper die zich voordoet na het sluiten van de AV en die de uitvoering ervan onder normale omstandigheden verhindert.

Gepreciseerd wordt dat de koper in een dergelijke situatie geen aanspraak kan maken op betaling van enige schadevergoeding en geen vordering kan instellen tegen de verkoper. De koper zal niettemin worden vergoed voor zijn aankoop.

Indien een van de bovengenoemde gebeurtenissen zich voordoet, zal de Verkoper zich inspannen om de Koper zo spoedig mogelijk te informeren.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)


 

Artikel 18 - Persoonsgegevens
1. Verwerking van persoonsgegevens

 

In het kader van de Marktplaats wordt gespecificeerd dat de Verkoper en het Winkelcentrum "Gezamenlijke Verwerkers" zijn en de Beheerder de "Onderaannemer" van de verwerking van Persoonsgegevens, in de zin van de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens hierna (de "AVG").

 

De Verkoper kan persoonsgegevens van de Kopers van de Marktplaats verzamelen en verwerken, zoals naam, voornaam, telefoonnummer, fysiek adres en e-mailadres.... De doeleinden van deze verwerking zijn de verkoop van Producten, het beheer van Bestellingen en de levering/verstrekking van de bestelde Producten, en, meer bepaald, de verificatie van de identiteit van de Kopers voor wie de Producten worden gereserveerd in het kader van de Click & collect dienst, tenzij de Verkoper persoonlijk voldoet aan de verplichtingen die krachtens de RGPD op de verantwoordelijke voor de verwerking rusten, met name door de nodige informatie te verstrekken of de nodige toestemmingen te verzamelen op het moment dat de Kopers naar de winkel gaan in het kader van de Click & collect dienst. De Verkoper verbindt zich ertoe persoonsgegevens steeds te verkrijgen en te verwerken, met inbegrip van het delen en/of overdragen ervan buiten de Europese Unie, overeenkomstig zijn geldige en toepasselijke privacyverklaring en alle toepasselijke privacywetgeving, in het bijzonder de Verordeningen.

Het Winkelcentrum kan persoonsgegevens van Kopers / aanmakers van een Marktplaats-account verzamelen en verwerken zoals [naam, voornaam, telefoonnummer, fysiek adres en e-mailadres] en verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verwerken anders dan voor de volgende doeleinden: verkoop van Producten, beheer van Bestellingen, levering / terbeschikkingstelling van bestelde Producten. Het Winkelcentrum verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens steeds te verwerken, met inbegrip van het delen en/of overdragen ervan buiten de Europese Unie, overeenkomstig de privacyverklaring die beschikbaar is op www.privacy.agrealestate.eu.

.

Er wordt aan herinnerd dat de Koper wiens persoonsgegevens worden verwerkt, het recht heeft op toegang, rectificatie, bijwerking, overdraagbaarheid en wissing van de hem/haar betreffende informatie, alsook het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de GDPR.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van de GDPR kan de Koper zich ook, om legitieme redenen, zonder reden en zonder kosten verzetten tegen de verwerking van gegevens die hem/haar betreffe

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

De Koper kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@click2shopbrussels.be.

Er wordt gepreciseerd dat de Koper zijn/haar identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door het scannen van een identiteitsbewijs, hetzij door het opsturen van een fotokopie van zijn/haar identiteitsbewijs.

De Koper heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/formulaire-pour-introduire-une-plainte.pdf).

Het volledige beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens door het Winkelcentrum of de Verkoper is gedetailleerd in het Privacybeleid van de Marktplaats, beschikbaar onderaan de pagina van de Marktplaats.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

Artikel 19 - Klantenservice

Voor elke vraag betreffende de Marktplaats (met betrekking tot het gebruik, de werking, de kwaliteit) kan de Koper een e-mail sturen naar de klantendienst van de Operator op het volgende adres: info@click2shopbrussels.be.

 

Artikel 20 - Geldigheid van de Algemene Voorwaarden

Indien een van de clausules van deze AV geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard krachtens het toepasselijke recht, doet dit geen afbreuk aan de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige clausules.

In een dergelijk geval streeft elk van de partijen ernaar onverwijld en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende clausule voor de ongeldige of niet-afdwingbare clausule, die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weerspiegelt en waarvan de economische gevolgen identiek zijn aan of zo dicht mogelijk aanleunen bij de oorspronkelijke clausule.

 

Artikel 21 - Leverancier van de Marktplaats

De Marktplaats is aan de Operator ter beschikking gesteld door WISHIBAM, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 15.000, ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 799 701 628, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 104 rue Réaumur 75002 Parijs (hierna "Wishibam").

Wishibam verleent aan de Kopers een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht om de Marktplaats te gebruiken, vanaf de opening van de toegang, voor de gehele duur van de samenwerking met de Operator. De licentie wordt uitsluitend verleend om het gebruik van de Marktplaats mogelijk te maken, met uitsluiting van elk ander doel. Wishibam garandeert het rustige genot van de door haar verleende intellectuele eigendomsrechten op de Site. Wishibam garandeert met name elke Koper tegen elke claim van een derde partij en elke gerechtelijke actie op basis van inbreuk.

Wishibam verbindt zich ertoe een beschikbaarheidsgraad van 99% van de Site te respecteren.

Wishibam behoudt zich echter het recht voor om bij uitzondering de website voor een periode van minder dan twaalf (12) uur te onderbreken, met inachtneming van de bovengenoemde beschikbaarheidsgraad, om de kwaliteit ervan te optimaliseren, om serveronderhoud uit te voeren of om bepaalde onvolkomenheden in de versie van de website te verhelpen, zonder hiervoor enige vergoeding te kunnen eisen en zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Wishibam zal gebruikers en Kopers binnen een periode van ten minste achtenveertig (48) werkuren op de hoogte stellen van de onderhoudswerkzaamheden, van de geplande onderbreking van de Site en van de interventieperiode. Wishibam zal zich inspannen om voorrang te geven aan de nachtelijke uren om de toegang tot de Site zo weinig mogelijk te verstoren. Dergelijke onderbrekingen worden alleen uitgevoerd in gevallen waarin Wishibam niet anders kan handelen.


 

 Artikel 22 - Toepasselijk recht

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Bestellingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden opgelost, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

De partijen trachten elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Bestellingen in der minne te regelen. Eventuele klachten zijn onderworpen aan de bepalingen van boek XVI van het Wetboek van economisch recht en kunnen door de Klant worden ingediend op het volgende platform: http://ec.europa.eu/odr.
 

 

BIJLAGE 1 - HERROEPINGSFORMULIER

(Modelformulier voor herroeping overeenkomstig boek VI van het Wetboek van Koophandel)

 

 

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Ter attentie van

[naam, geografisch adres en, indien beschikbaar, faxnummer en e-mailadres invullen].

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst voor

de verkoop van de goederen (*)/verrichting van de dienst (*) hieronder

...................................................................................................................................................................................

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)............................................................................................................................

- Naam van consument(en) .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Adres van consument(en) ...............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

- Datum ...............................................................................................................

- Handtekening van consument(en)

(alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

...................................................................................................................................................................................

 

(*Aanvinken wat van toepassing is)